Gratis installatie

Eigen Installatieteam

Gratis kleurmonsters

4.6
Gebaseerd op 82 beoordelingen
powered by Google
js_loader

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″ background_color=”#f5f5f5″ custom_padding=”0px||0px||false|false” global_module=”880″ saved_tabs=”all”][et_pb_row column_structure=”1_4,1_4,1_4,1_4″ use_custom_gutter=”on” gutter_width=”2″ _builder_version=”4.4.5″ width_phone=”auto” width_last_edited=”off|desktop” custom_padding=”10px||10px||false|false”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.4.5″ custom_css_main_element=”margin-bottom:0px !important;”][et_pb_text _builder_version=”4.4.5″ text_orientation=”center” custom_margin=”||0px||false|false” text_orientation_tablet=”left” text_orientation_phone=”left” text_orientation_last_edited=”on|desktop”] Meer dan 10.000 m2 op voorraad[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.4.5″ custom_css_main_element=”margin-bottom:0px !important;”][et_pb_text _builder_version=”4.4.5″ text_orientation=”center” custom_margin=”||0px||false|false” text_orientation_tablet=”left” text_orientation_phone=”left” text_orientation_last_edited=”on|desktop”] Advies op afstand[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.4.5″ custom_css_main_element=”margin-bottom:0px !important;”][et_pb_text _builder_version=”4.4.5″ text_orientation=”center” custom_margin=”||0px||false|false” text_orientation_tablet=”left” text_orientation_phone=”left” text_orientation_last_edited=”on|desktop”]

Gratis retourneren

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.4.5″ custom_css_main_element=”margin-bottom:0px !important;”][et_pb_text _builder_version=”4.4.5″ text_orientation=”center” custom_margin=”||0px||false|false” text_orientation_tablet=”left” text_orientation_phone=”left” text_orientation_last_edited=”on|desktop”]

Binnen 2 dagen geleverd

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ specialty=”on” disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”4.4.8″ custom_padding=”20px||0px||false|false”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_sidebar area=”et_pb_widget_area_1″ show_border=”off” _builder_version=”4.4.8″ custom_margin=”||0px||false|false”][/et_pb_sidebar][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_4″ specialty_columns=”3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_row_inner _builder_version=”4.4.8″][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=”3_4″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ hover_enabled=”0″ text_font_size_phone=”16px” text_font_size_last_edited=”off|desktop”]

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. De koper aanvaardt bij de plaatsing van een bestelling de volgende voorwaarden, tenzij anders duidelijk en schriftelijk overeengekomen. Deze voorwaarden zijn
van toepassing op alle verkopen -en leveringen op afstand van goederen in Nederland van Laminaat Paleis, gevestigd te Ede. Voor landen in de EU of daarbuiten
gelden andere schriftelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden, op verzoek informeert Laminaat Paleis u mondeling hierover.
2. Op alle aanbiedingen van Laminaat Paleis zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt Laminaat Paleis u een schriftelijk exemplaar.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan Laminaat Paleis aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van
de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden, deze aanvullende voorwaarden worden aan de klant toegezonden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Laminaat Paleis

Artikel 2: Afbeeldingen/stalen
1. Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende decors, kleuren, uitvoeringen
enz. opgenomen in prijscouranten, folders, monsterborden, stalen en websites, geven slechts een beeld van bijvoorbeeld de kleur- en decornuances en kunnen afwijken van het werkelijke product. De aangeboden stalen zijn slechts een staalname maar geven geen overzicht van al de verschillende nuances binnen het design
en gelden slechts bij benadering. Ze kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding
en/of ontbinding zijn.
2. Kleurstalen kunnen bij Laminaat Paleis worden opgehaald. De kosten hiervan
zijn € 0,00 per staal.

Artikel 3: Prijzen
1. Alle prijzen van Laminaat Paleis zijn inclusief BTW.
2. Voor de goederen c.q. producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op
onze website www.laminaatpaleis.nl en in onze winkel te Ede. Laminaat Paleis is
niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailingen of op de website.
3. Laminaat Paleis heeft het recht, voor levering de koper te informeren van prijswijzigingen als dit het geval is.
4. De koper heeft m.b.t. sub. 3 het recht om de overeenkomst op afstand binnen 24
uur na deze vermelding op te zeggen.
5. (Update 5/10/15) De door Laminaat Paleis verstrekte kortingscodes zijn geldig
voor de duur die bij de betreffende kortingscode wordt gecommuniceerd.

Artikel 4: Offertes
1. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening tenzij anders is aangegeven.
2. De offertes van Laminaat Paleis zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.
3. De opgave van gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden in de offerte, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Koper dient zich van de juistheid te vergewissen.
Mocht uit het tot stand komen van de overeenkomst blijken dat de opgave op enig
punt onjuistheden heeft bevat, dan is Laminaat Paleis bevoegd tot prijswijziging,
voor zover daartoe aanleiding is.
4. De in de offerte gedane opgaven zijn eigendom van Laminaat Paleis en mogen
door koper niet worden gebruikt. Getoonde foto’s op de website, monsterborden of
modellen, dienen slechts om een indruk te geven van de kwaliteit, c.q. kleurstelling,
c.q. structuur.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van een orderbevestiging
c.q. bestelling aan Laminaat Paleis, in sommige gevallen voorzien van een handtekening en / of aanbetaling van de klant aan Laminaat Paleis, via email, internet of
anderszins.
2. Artikelen die op “bestelling” gekocht worden, kunnen na acceptatie door Laminaat Paleis niet meer worden gewijzigd c.q. worden geannuleerd door de koper.
Deze informatie is duidelijk aangegeven per product op onze website.
3. Laminaat Paleis zal bij de bestellingen de grootste zorgvuldigheid in acht nemen.
4. Laminaat Paleis heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat
de verzending geschiedt na (vooruit)betaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
5. Laminaat Paleis zal de geaccepteerde bestellingen tijdig doch uiterlijk binnen 14
dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan zo spoedig mogelijk, bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden.
6. Laminaat Paleis voldoet evenwel aan haar verplichtingen uit de overeenkomst
wanneer zij ten tijde van de levering het in de overeenkomst omschreven artikel
wat kwaliteit, kleurstelling en dergelijke betreft, koper het daaraan zo nauwkeurig
mogelijk verwante artikel verschaft, in dezelfde prijscategorie, wanneer het omschreven artikel in de overeenkomst niet meer leverbaar is. Koper wordt hiervan
vooraf geïnformeerd.

Artikel 6: Betaling
1. Iedere koopovereenkomst geschiedt onder de algemene voorwaarden van Laminaat Paleis, door middel van een vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen. Betaling geschiedt middels iDEAL (uw eigen bankomgeving), bank overschrijving of contant in de winkel.
2. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de vooruitbetaling is ontvangen,
tenzij anders overeengekomen.
3. Indien de facturen niet tijdig betaald worden zal, ten titel van onverminderbare en
forfaitaire schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het
bedrag van de factuur met een minimum van € 150,00. De intresten en schadevergoedingen zullen van rechtswege worden toegepast zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien Laminaat Paleis aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht
tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
5. De door Laminaat Paleis geleverde zaken blijven eigendom van Laminaat Paleis
totdat de klant al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7: Transport(kosten) en aflevering van de goederen
1. Laminaat Paleis berekent transportkosten. De transportkosten zijn duidelijk terug te vinden op de website www.laminaatpaleis.nl. Deze transportkosten zijn uitsluitend van toepassing op afleveradressen binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen. Meerkosten zoals vervoer over water, tolwegen en/of tunnels e.d. indien
noodzakelijk, worden apart bij bestelling van de goederen aan de klant in rekening
gebracht.
2. Laminaat Paleis berekent, m.b.t. tot sub 1, afwijkende bezorgkosten op afleveradressen buiten Nederland.
3. Voor andere landen c.q. gebieden worden aparte prijsafspraken gemaakt.
4. De producten reizen voor risico van Laminaat Paleis. De koper draagt het risico
van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven
adres ter ontvangst worden aangeboden.
5. De koper is gehouden de producten in ontvangst te nemen bij aflevering, en
hiervoor te tekenen. De koper dient de (gekochte) zaken bij aflevering – of zo
spoedig daarna als mogelijk – te controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of
het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• Of de juiste zaken zijn geleverd;
• Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bv. aantal/hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
• Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen;
• Of indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze
binnen 48 uren na aflevering schriftelijk aan Laminaat Paleis te melden. Na deze
periode van 48 uren worden de overeengekomen hoeveelheden/goederen geacht
juist te zijn geleverd. Ten aanzien van goederen met zichtbare gebreken die reeds
geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, kan niet meer worden gereclameerd.
Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname
van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Laminaat Paleis worden geretourneerd.
6. Bij aflevering van de producten dient de koper aanwezig te zijn voor het in ontvangst nemen van de goederen. Indien dit niet het geval is, zullen de extra transportkosten door gefactureerd worden aan de koper. Deze kosten bedragen minimaal € 40,00.
7. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden
ze teruggestuurd naar de desbetreffende leverancier van Laminaat Paleis. Eventuele gemaakte kosten worden door Laminaat Paleis middels een factuur aan u
doorberekend. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten als mede waardeverminderingen. Deze kosten bedragen 20% van de hoofdsom
met een minimum van € 200,00.
8. Laminaat Paleis is na bestelling van een gratis staal gemachtigd de klant een periodieke e-mail te sturen, waarvoor de afnemer zich te allen tijde kan afmelden.

Artikel 8: Garantie
1. Laminaat Paleis staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en
kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de
door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat
dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op alle geleverde producten wordt alleen fabrieksgarantie verleend.
3. De koper kan géén beroep doen op de garantiebepalingen:
• indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
• bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde plaatsing, beschadiging
door inwerken van vocht of door andere van buiten komende storingen of onheilen.
• indien de producten niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing
omschreven wijze zijn onderhouden.
• indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
4. Mochten er klachten zijn die voortvloeien omdat koper in gebreke is gebleven of
veroorzaakt (zie artikel 8 sub 3) zijn door de koper, dan zijn alle reparaties en kosten voor diens rekening.
5. Laminaat Paleis houdt zich voor tot het geven van instructies aan koper of derden, bij aankoop, aflevering of gebruik van de gekochte goederen. De koper is gehouden deze instructies te volgen. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor koper deze instructies niet kan volgen, is hij gehouden dit te melden aan Laminaat Paleis, waardoor Laminaat Paleis met inachtneming van deze omstandigheden, instructies kan geven. Worden instructies evenwel niet opgevolgd, dan vervallen alle rechten m.b.t. de garantie(s).
6. Laminaat Paleis is na toekenning van garantie(s) door de fabrikant niet aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en plaatsing van de (nieuwe) producten, verplaatsingskosten of enige andere kosten of schade.
7. Er worden geen garantievergoedingen van financiële aard verstrekt.

Artikel 9: Retouren
1. Goederen kunnen tot max. 14 werkdagen na afleverdatum door klant retour worden gestuurd (hieronder valt ook de wettelijke geldende zichttermijn). Beperkingen
hierop worden genoemd in artikel 5.
2. Laminaat Paleis haalt enkel goederen op wanneer dit duidelijk vermeld staat bij
het desbetreffende product, eventuele kosten m.b.t. het retourneren van goederen
worden niet vergoed.
3. Goederen kunnen geretourneerd worden onder voorwaarden van gesloten volle
verpakking(en), géén schade aan product(en) en/of verpakking, dezelfde aangeschafte productieserie en de koper moet aantonen dat het retourproduct gekocht is
bij Laminaat Paleis door middel van een betaalbewijs.
4a. Op “bestelling” (w.o. gefabriceerde en/of samengestelde) geleverde goederen
kunnen niet worden geretourneerd c.q. worden niet retour genomen door Laminaat
Paleis
5. De klant ontvangt een melding indien goederen niet als retour kunnen worden
geaccepteerd. De klant heeft vervolgens twee weken bedenktijd om de goederen
alsnog te kunnen reclameren. Deze reclamering dient per e-mail via info@laminaatpaleis.nl te worden bevestigd.
6. Indien sprake van punt 5, dan worden de eventuele transportkosten doorberekend.

Artikel 10: Overmacht
1. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst een omstandigheid voordoet die
als overmacht kan worden gekwalificeerd, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Laminaat Paleis blijvend of tijdelijk onmogelijk is, heeft koper de bevoegdheid binnen 3 dagen nadat Laminaat Paleis het zich voordoen van een dergelijke omstandigheid aan koper heeft gemeld, ofwel de overeenkomst te ontbinden
zonder dat een van de partijen recht heeft op schadevergoeding, ofwel akkoord te
gaan met uitstel van de nakomingverplichtingen van Laminaat Paleis, in welk laatste geval Laminaat Paleis bevoegd is het na het zich voordoen van de omstandigheid optredende prijsverhogingen aan koper door te berekenen. Onder overmacht
dient in dit verband te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de wil en het
toedoen van Laminaat Paleis, welke van dien aard is dat naleving van of verdere
naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd,
waaronder begrepen zijn omstandigheden als oorlog, onlusten, brand of andere
vernielingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoer apparaat, ziekte onder
het personeel van Laminaat Paleis of werknemersschaarste in het algemeen,
werkstakingen in het bedrijf van Laminaat Paleis of elders, uitsluiting, mislukking bij
de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, het niet, niet goed of niet voldoen door onderleveranciers aan hun verplichtingen ten opzichte van Laminaat Paleis, sluiting van de grenzen, wijziging van de invoerrechten en belastingen, het opleggen van heffing of andere maatregelen van overheidswege, die de leveringsplicht van Laminaat Paleis bovenmatig verzwaren.

Artikel 11: Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover Laminaat Paleis niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt, evenals zijn faillissement is of wordt aangevraagd, hij in
staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan
wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt,
voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop
of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, als mede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en
is elke vordering, die Laminaat Paleis te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en
ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorgenoemde geldt voor zowel de consument c.q. particulier als bedrijven.
2. In gevallen onder artikel 15 genoemde, heeft Laminaat Paleis het recht, zonder
enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst
op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Laminaat Paleis is ten allen tijde bevoegd dan schadevergoeding van de koper
te vorderen, evenals de geleverde goederen, terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde
eerst Laminaat Paleis schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn
gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te
herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming
van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op
het ongedaan maken van al door Laminaat Paleis verrichte prestaties. Laminaat
Paleis heeft onverkort recht op betaling voor de al door haar verrichte prestaties.

Artikel 12: Wanprestatie
1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde is, indien de koper niet, niet tijdig ook
niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, evenals in geval
van faillissement of surseance van betaling van koper, of bij stillegging of liquidatie
van diens bedrijf, hij van rechtswege in gebreke is en is Laminaat Paleis bevoegd,
zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, zulks onverminderd het recht van Laminaat Paleis om alle uit de wanprestatie voortvloeiende schade te vorderen; koper is gehouden in geval van wanprestatie, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder
begrepen de kosten voor juridische bijstand. In geval van niet tijdige betaling door
koper, worden de buitengerechtelijke incassokosten bepaald op een minimumbedrag van 15% van de som van de hoofdsom plus rente, dat met een minimumbedrag van € 500,00 per geval of factuur.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking
1. Laminaat Paleis aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere
goederen van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door het in gebreke
blijven van koper.
2. Laminaat Paleis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan goederen die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde
montage, verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud, buiten de specificaties en/of instructies van de fabrikanten.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Laminaat Paleis aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan ten
gevolge van een gebrek in het geleverde, voor zover de schade niet meer bedraagt
dan € 150,00. Boven het hiervoor vermelde bedrag kan Laminaat Paleis nimmer
aansprakelijk worden gesteld door koper. Koper kan Laminaat Paleis niet meer
aansprakelijk stellen na betaling van levering m.b.t. het geleverde.
2. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, ontstaan door omstandigheden als het in gebreke blijven met betrekking tot achtergehouden informatie en/of
gebreken door koper.
3. Laminaat Paleis sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade voor koper, welke
ontstaat door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen is omzetschade.

Artikel 15: Copyright beeld- en tekstmateriaal
1. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te
gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Artikel 16: Arbitrage
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen,
voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door een absoluut bevoegde rechter.

Onder voorbehoud van type -en zetfouten.
Laminaat Paleis

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][/et_pb_column][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ specialty=”on” disabled_on=”off|off|on” _builder_version=”4.4.8″][et_pb_column type=”3_4″ specialty_columns=”3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_row_inner _builder_version=”4.4.8″][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=”3_4″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ hover_enabled=”0″ text_font_size_phone=”16px” text_font_size_last_edited=”off|desktop”]

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. De koper aanvaardt bij de plaatsing van een bestelling de volgende voorwaarden, tenzij anders duidelijk en schriftelijk overeengekomen. Deze voorwaarden zijn
van toepassing op alle verkopen -en leveringen op afstand van goederen in Nederland van Laminaat Paleis, gevestigd te Ede. Voor landen in de EU of daarbuiten
gelden andere schriftelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden, op verzoek informeert Laminaat Paleis u mondeling hierover.
2. Op alle aanbiedingen van Laminaat Paleis zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt Laminaat Paleis u een schriftelijk exemplaar.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan Laminaat Paleis aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van
de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden, deze aanvullende voorwaarden worden aan de klant toegezonden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Laminaat Paleis

Artikel 2: Afbeeldingen/stalen
1. Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende decors, kleuren, uitvoeringen
enz. opgenomen in prijscouranten, folders, monsterborden, stalen en websites, geven slechts een beeld van bijvoorbeeld de kleur- en decornuances en kunnen afwijken van het werkelijke product. De aangeboden stalen zijn slechts een staalname maar geven geen overzicht van al de verschillende nuances binnen het design
en gelden slechts bij benadering. Ze kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding
en/of ontbinding zijn.
2. Kleurstalen kunnen bij Laminaat Paleis worden opgehaald. De kosten hiervan
zijn € 0,00 per staal.

Artikel 3: Prijzen
1. Alle prijzen van Laminaat Paleis zijn inclusief BTW.
2. Voor de goederen c.q. producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op
onze website www.laminaatpaleis.nl en in onze winkel te Ede. Laminaat Paleis is
niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailingen of op de website.
3. Laminaat Paleis heeft het recht, voor levering de koper te informeren van prijswijzigingen als dit het geval is.
4. De koper heeft m.b.t. sub. 3 het recht om de overeenkomst op afstand binnen 24
uur na deze vermelding op te zeggen.
5. (Update 5/10/15) De door Laminaat Paleis verstrekte kortingscodes zijn geldig
voor de duur die bij de betreffende kortingscode wordt gecommuniceerd.

Artikel 4: Offertes
1. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening tenzij anders is aangegeven.
2. De offertes van Laminaat Paleis zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.
3. De opgave van gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden in de offerte, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Koper dient zich van de juistheid te vergewissen.
Mocht uit het tot stand komen van de overeenkomst blijken dat de opgave op enig
punt onjuistheden heeft bevat, dan is Laminaat Paleis bevoegd tot prijswijziging,
voor zover daartoe aanleiding is.
4. De in de offerte gedane opgaven zijn eigendom van Laminaat Paleis en mogen
door koper niet worden gebruikt. Getoonde foto’s op de website, monsterborden of
modellen, dienen slechts om een indruk te geven van de kwaliteit, c.q. kleurstelling,
c.q. structuur.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van een orderbevestiging
c.q. bestelling aan Laminaat Paleis, in sommige gevallen voorzien van een handtekening en / of aanbetaling van de klant aan Laminaat Paleis, via email, internet of
anderszins.
2. Artikelen die op “bestelling” gekocht worden, kunnen na acceptatie door Laminaat Paleis niet meer worden gewijzigd c.q. worden geannuleerd door de koper.
Deze informatie is duidelijk aangegeven per product op onze website.
3. Laminaat Paleis zal bij de bestellingen de grootste zorgvuldigheid in acht nemen.
4. Laminaat Paleis heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat
de verzending geschiedt na (vooruit)betaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
5. Laminaat Paleis zal de geaccepteerde bestellingen tijdig doch uiterlijk binnen 14
dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan zo spoedig mogelijk, bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden.
6. Laminaat Paleis voldoet evenwel aan haar verplichtingen uit de overeenkomst
wanneer zij ten tijde van de levering het in de overeenkomst omschreven artikel
wat kwaliteit, kleurstelling en dergelijke betreft, koper het daaraan zo nauwkeurig
mogelijk verwante artikel verschaft, in dezelfde prijscategorie, wanneer het omschreven artikel in de overeenkomst niet meer leverbaar is. Koper wordt hiervan
vooraf geïnformeerd.

Artikel 6: Betaling
1. Iedere koopovereenkomst geschiedt onder de algemene voorwaarden van Laminaat Paleis, door middel van een vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen. Betaling geschiedt middels iDEAL (uw eigen bankomgeving), bank overschrijving of contant in de winkel.
2. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de vooruitbetaling is ontvangen,
tenzij anders overeengekomen.
3. Indien de facturen niet tijdig betaald worden zal, ten titel van onverminderbare en
forfaitaire schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het
bedrag van de factuur met een minimum van € 150,00. De intresten en schadevergoedingen zullen van rechtswege worden toegepast zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien Laminaat Paleis aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht
tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
5. De door Laminaat Paleis geleverde zaken blijven eigendom van Laminaat Paleis
totdat de klant al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7: Transport(kosten) en aflevering van de goederen
1. Laminaat Paleis berekent transportkosten. De transportkosten zijn duidelijk terug te vinden op de website www.laminaatpaleis.nl. Deze transportkosten zijn uitsluitend van toepassing op afleveradressen binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen. Meerkosten zoals vervoer over water, tolwegen en/of tunnels e.d. indien
noodzakelijk, worden apart bij bestelling van de goederen aan de klant in rekening
gebracht.
2. Laminaat Paleis berekent, m.b.t. tot sub 1, afwijkende bezorgkosten op afleveradressen buiten Nederland.
3. Voor andere landen c.q. gebieden worden aparte prijsafspraken gemaakt.
4. De producten reizen voor risico van Laminaat Paleis. De koper draagt het risico
van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven
adres ter ontvangst worden aangeboden.
5. De koper is gehouden de producten in ontvangst te nemen bij aflevering, en
hiervoor te tekenen. De koper dient de (gekochte) zaken bij aflevering – of zo
spoedig daarna als mogelijk – te controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of
het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• Of de juiste zaken zijn geleverd;
• Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bv. aantal/hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
• Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen;
• Of indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze
binnen 48 uren na aflevering schriftelijk aan Laminaat Paleis te melden. Na deze
periode van 48 uren worden de overeengekomen hoeveelheden/goederen geacht
juist te zijn geleverd. Ten aanzien van goederen met zichtbare gebreken die reeds
geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, kan niet meer worden gereclameerd.
Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname
van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Laminaat Paleis worden geretourneerd.
6. Bij aflevering van de producten dient de koper aanwezig te zijn voor het in ontvangst nemen van de goederen. Indien dit niet het geval is, zullen de extra transportkosten door gefactureerd worden aan de koper. Deze kosten bedragen minimaal € 40,00.
7. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden
ze teruggestuurd naar de desbetreffende leverancier van Laminaat Paleis. Eventuele gemaakte kosten worden door Laminaat Paleis middels een factuur aan u
doorberekend. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten als mede waardeverminderingen. Deze kosten bedragen 20% van de hoofdsom
met een minimum van € 200,00.
8. Laminaat Paleis is na bestelling van een gratis staal gemachtigd de klant een periodieke e-mail te sturen, waarvoor de afnemer zich te allen tijde kan afmelden.

Artikel 8: Garantie
1. Laminaat Paleis staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en
kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de
door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat
dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op alle geleverde producten wordt alleen fabrieksgarantie verleend.
3. De koper kan géén beroep doen op de garantiebepalingen:
• indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
• bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde plaatsing, beschadiging
door inwerken van vocht of door andere van buiten komende storingen of onheilen.
• indien de producten niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing
omschreven wijze zijn onderhouden.
• indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
4. Mochten er klachten zijn die voortvloeien omdat koper in gebreke is gebleven of
veroorzaakt (zie artikel 8 sub 3) zijn door de koper, dan zijn alle reparaties en kosten voor diens rekening.
5. Laminaat Paleis houdt zich voor tot het geven van instructies aan koper of derden, bij aankoop, aflevering of gebruik van de gekochte goederen. De koper is gehouden deze instructies te volgen. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor koper deze instructies niet kan volgen, is hij gehouden dit te melden aan Laminaat Paleis, waardoor Laminaat Paleis met inachtneming van deze omstandigheden, instructies kan geven. Worden instructies evenwel niet opgevolgd, dan vervallen alle rechten m.b.t. de garantie(s).
6. Laminaat Paleis is na toekenning van garantie(s) door de fabrikant niet aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en plaatsing van de (nieuwe) producten, verplaatsingskosten of enige andere kosten of schade.
7. Er worden geen garantievergoedingen van financiële aard verstrekt.

Artikel 9: Retouren
1. Goederen kunnen tot max. 14 werkdagen na afleverdatum door klant retour worden gestuurd (hieronder valt ook de wettelijke geldende zichttermijn). Beperkingen
hierop worden genoemd in artikel 5.
2. Laminaat Paleis haalt enkel goederen op wanneer dit duidelijk vermeld staat bij
het desbetreffende product, eventuele kosten m.b.t. het retourneren van goederen
worden niet vergoed.
3. Goederen kunnen geretourneerd worden onder voorwaarden van gesloten volle
verpakking(en), géén schade aan product(en) en/of verpakking, dezelfde aangeschafte productieserie en de koper moet aantonen dat het retourproduct gekocht is
bij Laminaat Paleis door middel van een betaalbewijs.
4a. Op “bestelling” (w.o. gefabriceerde en/of samengestelde) geleverde goederen
kunnen niet worden geretourneerd c.q. worden niet retour genomen door Laminaat
Paleis
5. De klant ontvangt een melding indien goederen niet als retour kunnen worden
geaccepteerd. De klant heeft vervolgens twee weken bedenktijd om de goederen
alsnog te kunnen reclameren. Deze reclamering dient per e-mail via info@laminaatpaleis.nl te worden bevestigd.
6. Indien sprake van punt 5, dan worden de eventuele transportkosten doorberekend.

Artikel 10: Overmacht
1. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst een omstandigheid voordoet die
als overmacht kan worden gekwalificeerd, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Laminaat Paleis blijvend of tijdelijk onmogelijk is, heeft koper de bevoegdheid binnen 3 dagen nadat Laminaat Paleis het zich voordoen van een dergelijke omstandigheid aan koper heeft gemeld, ofwel de overeenkomst te ontbinden
zonder dat een van de partijen recht heeft op schadevergoeding, ofwel akkoord te
gaan met uitstel van de nakomingverplichtingen van Laminaat Paleis, in welk laatste geval Laminaat Paleis bevoegd is het na het zich voordoen van de omstandigheid optredende prijsverhogingen aan koper door te berekenen. Onder overmacht
dient in dit verband te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de wil en het
toedoen van Laminaat Paleis, welke van dien aard is dat naleving van of verdere
naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd,
waaronder begrepen zijn omstandigheden als oorlog, onlusten, brand of andere
vernielingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoer apparaat, ziekte onder
het personeel van Laminaat Paleis of werknemersschaarste in het algemeen,
werkstakingen in het bedrijf van Laminaat Paleis of elders, uitsluiting, mislukking bij
de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, het niet, niet goed of niet voldoen door onderleveranciers aan hun verplichtingen ten opzichte van Laminaat Paleis, sluiting van de grenzen, wijziging van de invoerrechten en belastingen, het opleggen van heffing of andere maatregelen van overheidswege, die de leveringsplicht van Laminaat Paleis bovenmatig verzwaren.

Artikel 11: Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover Laminaat Paleis niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt, evenals zijn faillissement is of wordt aangevraagd, hij in
staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan
wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt,
voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop
of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, als mede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en
is elke vordering, die Laminaat Paleis te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en
ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorgenoemde geldt voor zowel de consument c.q. particulier als bedrijven.
2. In gevallen onder artikel 15 genoemde, heeft Laminaat Paleis het recht, zonder
enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst
op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Laminaat Paleis is ten allen tijde bevoegd dan schadevergoeding van de koper
te vorderen, evenals de geleverde goederen, terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde
eerst Laminaat Paleis schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn
gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te
herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming
van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op
het ongedaan maken van al door Laminaat Paleis verrichte prestaties. Laminaat
Paleis heeft onverkort recht op betaling voor de al door haar verrichte prestaties.

Artikel 12: Wanprestatie
1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde is, indien de koper niet, niet tijdig ook
niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, evenals in geval
van faillissement of surseance van betaling van koper, of bij stillegging of liquidatie
van diens bedrijf, hij van rechtswege in gebreke is en is Laminaat Paleis bevoegd,
zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, zulks onverminderd het recht van Laminaat Paleis om alle uit de wanprestatie voortvloeiende schade te vorderen; koper is gehouden in geval van wanprestatie, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder
begrepen de kosten voor juridische bijstand. In geval van niet tijdige betaling door
koper, worden de buitengerechtelijke incassokosten bepaald op een minimumbedrag van 15% van de som van de hoofdsom plus rente, dat met een minimumbedrag van € 500,00 per geval of factuur.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking
1. Laminaat Paleis aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere
goederen van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door het in gebreke
blijven van koper.
2. Laminaat Paleis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan goederen die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde
montage, verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud, buiten de specificaties en/of instructies van de fabrikanten.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Laminaat Paleis aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan ten
gevolge van een gebrek in het geleverde, voor zover de schade niet meer bedraagt
dan € 150,00. Boven het hiervoor vermelde bedrag kan Laminaat Paleis nimmer
aansprakelijk worden gesteld door koper. Koper kan Laminaat Paleis niet meer
aansprakelijk stellen na betaling van levering m.b.t. het geleverde.
2. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, ontstaan door omstandigheden als het in gebreke blijven met betrekking tot achtergehouden informatie en/of
gebreken door koper.
3. Laminaat Paleis sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade voor koper, welke
ontstaat door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen is omzetschade.

Artikel 15: Copyright beeld- en tekstmateriaal
1. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te
gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Artikel 16: Arbitrage
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen,
voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door een absoluut bevoegde rechter.

Onder voorbehoud van type -en zetfouten.
Laminaat Paleis[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_sidebar area=”et_pb_widget_area_1″ show_border=”off” _builder_version=”4.4.8″ custom_margin=”||0px||false|false”][/et_pb_sidebar][/et_pb_column][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.5″ background_image=”https://www.laminaatpaleis.nl//home/u11125p29559/domains/laminaatpaleis.nl/private_html/wp-content/uploads/2020/05/image-4-parallax.jpg” parallax=”on” global_module=”882″ saved_tabs=”all”][et_pb_row column_structure=”1_4,1_2,1_4″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.4.3″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ background_color=”#ffffff” custom_margin=”||0px||false|false” custom_padding=”20px|20px|20px|20px|false|false” border_radii=”off|3px|3px||”]

Wij helpen u graag!

Ontvang persoonlijk advies
Wij helpen u graag met uw bestelling

[/et_pb_text][et_pb_button button_url=”https://www.laminaatpaleis.nl/contact/” button_text=”Neem contact op” button_alignment=”center” _builder_version=”4.4.6″ custom_css_main_element=”width: 100%;”][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.4.3″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″ background_color=”#f5f5f5″ custom_padding=”0px||0px||false|false” global_module=”880″ saved_tabs=”all”][et_pb_row column_structure=”1_4,1_4,1_4,1_4″ use_custom_gutter=”on” gutter_width=”2″ _builder_version=”4.4.5″ width_phone=”auto” width_last_edited=”off|desktop” custom_padding=”10px||10px||false|false”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.4.5″ custom_css_main_element=”margin-bottom:0px !important;”][et_pb_text _builder_version=”4.4.5″ text_orientation=”center” custom_margin=”||0px||false|false” text_orientation_tablet=”left” text_orientation_phone=”left” text_orientation_last_edited=”on|desktop”] Meer dan 10.000 m2 op voorraad[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.4.5″ custom_css_main_element=”margin-bottom:0px !important;”][et_pb_text _builder_version=”4.4.5″ text_orientation=”center” custom_margin=”||0px||false|false” text_orientation_tablet=”left” text_orientation_phone=”left” text_orientation_last_edited=”on|desktop”] Advies op afstand[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.4.5″ custom_css_main_element=”margin-bottom:0px !important;”][et_pb_text _builder_version=”4.4.5″ text_orientation=”center” custom_margin=”||0px||false|false” text_orientation_tablet=”left” text_orientation_phone=”left” text_orientation_last_edited=”on|desktop”]

Gratis retourneren

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.4.5″ custom_css_main_element=”margin-bottom:0px !important;”][et_pb_text _builder_version=”4.4.5″ text_orientation=”center” custom_margin=”||0px||false|false” text_orientation_tablet=”left” text_orientation_phone=”left” text_orientation_last_edited=”on|desktop”]

Binnen 2 dagen geleverd

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ specialty=”on” _builder_version=”4.4.8″ background_color=”#00A8FF” custom_padding=”0px||0px||false|false” border_width_bottom=”1px” border_color_bottom=”#ddd” global_module=”2589″ saved_tabs=”all”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://www.laminaatpaleis.nl//home/u11125p29559/domains/laminaatpaleis.nl/private_html/wp-content/uploads/2020/06/laminaat-paleis-service-2.jpg” alt=”Laminaat Paleis service” title_text=”Laminaat Paleis service” _builder_version=”4.4.8″ width=”120px” custom_margin_tablet=”40px||||false|false” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|phone”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_4″ specialty_columns=”3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_row_inner custom_padding_last_edited=”on|phone” _builder_version=”4.4.8″ custom_padding_tablet=”0px||||false|false” custom_padding_phone=”0px||||false|false”][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=”3_4″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_text _builder_version=”4.4.8″ background_layout=”dark”]Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
Wij zijn bereikbaar van di t/m do 10:00 tot 18:00 uur, vrij van 10:00 tot 21:00 uur en za van 09:00 tot 17:00.[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner column_structure=”1_3,1_3,1_3″ make_equal=”on” _builder_version=”4.4.8″ custom_padding=”0px||||false|false”][et_pb_column_inner type=”1_3″ saved_specialty_column_type=”3_4″ module_class=”ds-vertical-align” _builder_version=”4.4.8″][et_pb_button button_url=”tel:0318-307850″ button_text=”0318-307850″ button_alignment=”center” _builder_version=”4.4.8″ custom_button=”on” button_icon=”%%264%%” button_icon_placement=”left” button_on_hover=”off” custom_css_main_element=”width:100%;”][/et_pb_button][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_3″ saved_specialty_column_type=”3_4″ module_class=”ds-vertical-align” _builder_version=”4.4.8″][et_pb_button button_url=”mailto:info@laminaatpaleis.nl” button_text=”Stuur een email” button_alignment=”center” _builder_version=”4.4.8″ custom_button=”on” button_icon=”%%238%%” button_icon_placement=”left” button_on_hover=”off” custom_css_main_element=”width:100%;”][/et_pb_button][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_3″ saved_specialty_column_type=”3_4″ module_class=”ds-vertical-align” _builder_version=”4.4.8″][et_pb_button button_url=”https://www.laminaatpaleis.nl/gratis-offerte-aanvragen/” button_text=”Offerte aanvragen” button_alignment=”center” _builder_version=”4.4.8″ custom_button=”on” button_icon=”%%3%%” button_icon_placement=”left” button_on_hover=”off” custom_css_main_element=”width:100%;”][/et_pb_button][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][/et_pb_column][/et_pb_section]

Plan showroom bezoek in